24 Ekim 2021 Pazar
Anasayfa > HABERLER > Açığa alınanlara hangi işlemler yapılacak ?

Açığa alınanlara hangi işlemler yapılacak ?

27.07.2016 18:44 12 14 16 18 yazdır
Tüm iş ve işlemler 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname yürütülecektir.
Açığa alınanlara hangi işlemler yapılacak ?

AÇIĞA ALINANLARA HANGİ İŞLEMLER YAPILACAKTIR?


Milli Eğitim Bakanlığındaki açığa alma-görevden uzaklaştırmalar sonucunda ilimizde üç tür açığa alma-görevden uzaklaştırma işlemi yapılmıştır.


Birincisi; Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün il milli eğitim müdürlüklerine göndermiş oldukları listeler.


İkincisi; il milli eğitim müdürlüğünce valilik onayı ile 15 Haziran tarihli Aktif Eğitim Sen kesinti listesinde yer alıp 14 Haziran'da istifa edenlerin listesi.


Üçüncüsü; il milli eğitim müdürlüğünce valilik onayı ile her hangi bir tarihte kısa bir süre ile de olsa Aktif Eğitim Sen üyelikleri kesinti listelerinde yer alanların listesi.


Bunun yanında sosyal medya paylaşımları nedeniyle de açığa alma-görevden uzaklaştırmalar yapılmaktadır.


Öncelikle daha önce 23.07.1965 tarihli ve 12056 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun açığa alma-görevden uzaklaştırma ile ilgili maddeleri göz önünde bulundurularak hazırladığımız "Açığa Alınanlara; Dava dilekçesi, Savunma Metni ve Yol Haritası" adlı dosyamız artık geçerliliğini yitirmiştir.


Çünkü 23.07.2016 tarihli ve 29779 Sayılı Resmî Gazete yayımlanan 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname yayınlanarak 657 sayılı kanun açığa alınan-görevden uzaklaştırılanlara yönelik askıya alınmıştır.


657 sayılı Kanununda yer alan disiplin, inceleme ve soruşturmalarına dair hükümler uygulanmayacaktır. 657  sayılı kanuna göre açığa alınan-görevden uzaklaştırılanlar hakkında 10 gün içinde inceleme ve soruşturmada yapılmayacaktır.


Artık tüm iş ve işlemler 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname yürütülecektir.


AÇIĞA ALMALAR NEYE GÖRE YAPILMAKTADIR?


23.07.2016 tarihli ve 29779 Sayılı Resmî Gazete yayımlanan 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin "Kamu görevlilerine ilişkin tedbirler"başlıklı 4. maddesindeki; " (1) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen;" hükümlerine göre aşağıda belirtilen dört duruma göre;


1- FETÖ'ye üyeliği,
2- FETÖ'ye mensubiyeti, 
3- FETÖ'ye iltisakı, (kavuşma, bitişme, birleşme) 
4- FETÖ'yle irtibatı,


Tespit edilenlere, açığa alma-görevden uzaklaştırma işlemleri yapılmaktadır.


Bu kavramların son derece izafi olduğu düşünüldüğünde ispata yarayacak evrakı sabitelerin dikkate alınması gerekmektedir. Özellikle en azından şahit beyanlarının tutanak altına alınmasına dikkat edilmelidir.


Tek başına yukarıdaki bir kıstas alınmamalıdır. Kamu görevlisinin 17-25 Aralık sürecindeki ve bu tarihten sonraki tutum ve davranışları göz önüne alınmalıdır. Yani kıstaslar olabildiğince arttırılmalı, olabildiğince geniş bir araştırma yapılarak somut veriler elde edilmeye çalışılmalıdır.

Açığa alınan-görevden uzaklaştırılan 55 üyemizden elde ettiğimiz bilgilere göre Bank Asya mudisi olmak, Geçmiş dönemde Aktif Eğitim Sen üyesi olmak tahminimizce FETÖ'ye iltisak veya FETÖ'yle irtibat olarak değerlendirilerek açığa alınma işlemi gerçekleştirilmiştir. 


AÇIĞA ALMA İŞLEMİNE İTİRAZ DİLEKÇESİ-SAVUNMA VERİLEBİLİR Mİ?


Açığa alınan-görevden uzaklaştırılan üyelerimizin görevli oldukları okula şu an için herhangi bir itiraz dilekçesi-savunma vermelerinin bir anlamı yoktur. Yakın bir zamanda MEB'ce inceleme ve soruşturmaların nasıl yapılacağı hakkında açıklama yapılması beklenmektedir. Bir müddet beklenmesi gerekmektedir.


AÇIĞA ALMA İŞLEMİNE DAVA AÇILABİR Mİ?


Açığa alınan-görevden uzaklaştırılan üyelerimizin Açığa alma-görevden uzaklaştırma işlemine idare mahkemesinde iptal davası açabilirler. Fakat idari davaların bir yıldan fazla sürdüğü  göz önünde bulundurularak açığa alma-görevden uzaklaştırma işlemine dava açılması zaten 3 ay içinde hakkınzda bir karara varılacagından bir yıldan fazla sürecek bu şekilde bir davanın açılması mantıksız bir işlemdir.

Eğer yapılacak inceleme-ve soruşturma sonucunda MEB'de kurulan kurulca yapılacak değerlendirme sonunda görevden alma işlemi gerçekleşirse bu işleme iptal davası açılması yerinde bir işlem olacaktır.


AÇIĞA ALINANLARA HANGİ İŞLEMLER YAPILACAKTIR?


667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin"Kamu görevlilerine ilişkin tedbirler" başlıklı 4. maddesi (f)  bendindeki; f) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinde belirtilenler hariç diğer mevzuata tabi her türlü kadro, pozisyon ve statüde (işçi dahil) istihdam edilen personel, ilgili kurum veya kuruluşun en üst yöneticisi başkanlığında bağlı, ilgili veya ilişkili bakan tarafından oluşturulan kurulun teklifi üzerine ilgisine göre ilgili bakan onayıyla kamu görevinden çıkarılır." hükümlerince kamu görevlilerine işlem yapılacaktır.


DEĞERLENDİRME KURULU NASIL OLUŞTURULACAKTIR?


667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin"Kamu görevlilerine ilişkin tedbirler" başlıklı 4. maddesi (f)  bendindeki hükümlere göre açığa alınan-görevden uzaklaştırılanların çalıştıkları kurumun en üst yöneticisinin başkanlığında ve Bakanın uygun göreceği kişiler tarafından oluşturulan bir kurulda değerlendirilecektir.


Bu durumda Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarının Başkanlığında Bakanın uygun göreceği kişiler tarafından oluşturulan bir kurulda açığa alınan-görevden uzaklaştırılanların durumları değerlendirilecek. Bu kurulun teklifi ve ilgisine göre ilgili bakan onayıyla açığa alınan-görevden uzaklaştırılanlar kamu görevinden çıkarılacaktır.


Ancak Açığa alınan-görevden uzaklaştırılanların değerlendirmenin yapılabilmesi için en temel insan hakkı olan savunmaya başvurulmasında büyük bir ehemmiyet bulunmaktadır. Savunma alınmadan yapılan görevden atılmalar hem ciddi mağduriyetler oluşturabilir hem de ilgililerin verecekleri savunmalarında gözden kaçabilecek hususlar bulunabilir daha da önemlisi yargı mercilerinde sıkıntıya düşülebilir.


Görevden almada, sürecin basitleştirilmesi ve kolaylaştırılması en büyük sıkıntının kaynağı olabilir. Çünkü, süreç ne kadar basit olursa savsaklama da o kadar çok olabilir. Değerlendirilen kamu görevlilerinin birer ailesi olduğu düşünüldüğünde izlenen yöntemin ne kadar titiz yapılması gerektiği ortaya çıkmaktadır.


Esasında bu süreci sabote etmek isteyenler olabilir. Bu süreçte salak bürokrat tiplerine dikkat edilmelidir. Bunlar doğru zamanda doğru bilgileri çekinerek veremeyebilirler ya da cahil olduklarından yanlış yaptırırlar. Tespitteki isabet oranı sürecin başarısını ortaya çıkaracaktır. Bir tane bile mazlum oluşturmamak esas olmalıdır.


Açığa alınan-görevden uzaklaştırılanların bu kurulda değerlendirilmesi için elbette ki savunmalarının alınması gerekmektedir.


Bu işlemler yapılırken, süreç sonunda birçok personelin aile hayatı altüst olacağı için masum ve ilgisiz personelin hukukuna girmenin nasıl bir vebal olduğunun bilinciyle hareket edilmesi gerekmektedir.


Olağanüstü halin devam ettiği ve FETÖ alerjisinin zirvede olduğu bir süreçte düşman yok etmenin en kestirme yolu bir kamu görevlisine FETÖ mensubu demektir. Dolayısıyla gelen her ihbara ve ihbarcıya dikkat edilmelidir.


Bu süreçte objektif soruşturma usullerine olabildiğince dikkat edilmelidir. Süreç içerisinde ne kadar objektif hareket edilirse hedefe o kadar net ulaşılır. Yine hukukçulardan ve kamu personel sisteminin işleyişini iyi bilen personelden yararlanılmalıdır.


İftiracılara, alçaklara ve yön saptırmaya çalışanlara çok dikkat edilmelidir. Masumiyetin esas, suçun istisna olduğu ve şüpheden sanık yararlanır genel kuralı gereğince hareket edilmeli, adil olma zorunluluğu ilkesi unutulmamalıdır.


Büyük bir ihtimalle illerde valilik onayı ile alınacak inceleme ve  soruşturma onayları sonrasında maarif müfettişleri tarafından alınacak ifadelerle oluşturulacak dosyalar bu kurula iletilecek ve görevden alma veya göreve iade kararları alınacaktır. Olayın terör boyutu dikkate alındığında söylemden ziyade MASAK, istihbarat vb. resmi raporlar esas alınmalıdır.


Maarif müfettişleri tarafından açığa alınan-görevden uzaklaştırılan personelin görev yaptığı eski ve yeni okulundaki personelin görüşleri, okul yetkililerinin ve  üyesi olduğu sendika başkanının görüşlerinin alınması yerinde olacaktır.


Peki, Bakanın uygun göreceği kişiler kimler olabilir? objektif bir değerlendirme yapılabilmesi için o ilin CHP-MHP-AKP milletvekilleri, üç büyük sendikanın il başkanları, ilin Milli Eğitim Müdürü ve bakanlık bürokratları olabilir.


HAKKINIZDA TESİS EDİLEN İŞLEMLERE DAVA AÇABİLİR MİSİNİZ?


23.07.2016 tarihli ve 29779 Sayılı Resmî Gazete yayımlanan 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin "Yürürlüğün durdurulması" başlıklı 10. maddesindeki; "(1) Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamında alınan kararlar ve yapılan işlemler nedeniyle açılan davalarda yürütmenin durdurulmasına karar verilemez." hükümlerince açığa alma ve akabinde görevden alınma işlemine idari mahkemelerde dava açılabilir sadece bu davalarda yürütmeyi durdurma istenemez.


İptal kararları kapsam dışında olup, yapılan idari işlemlerin yargı denetimi dışında olduğu düşünülmemelidir. Dolayısıyla yargı denetimine göre hareket edilmelidir. Hakimlerin olayları objektif delillere göre değerlendirmek zorunda olduğu düşünüldüğünde, oluşturulacak delillerin ne kadar önemli olduğu daha iyi anlaşılacaktır.


YARGI KARARI İLE GÖREVİNİZE GERİ DÖNEBİLİR MİSİNİZ?


667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin"Kamu görevlilerine ilişkin tedbirler" başlıklı 4. maddesi 2 fıkrasındaki; "(2) Birinci fıkra uyarınca görevine son verilenler bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemez, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemezler; görevinden çıkarılanların uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılır. Bu fıkrada sayılan görevleri yürütmekle birlikte kamu görevlisi sıfatını taşımayanlar hakkında da bu fıkra hükümleri uygulanır." hükümlerince görevine son verilenler bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemez.


Burada hakkınızda yapılan görevden alınma işlemine açacağınız iptal davasında idare mahkemesi görevden alma işlemi iptal ederse veya red edilip Avrupa İnsan Hakları mahkemesine gidilmesi ve burada iptal edilmesi halinde görevinize iade edilirsiniz.

Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Kategorinin Diğer Haberleri